Peran serta Aturan Bersedekah
 • Bantuan adalah isti­­lah dalam Islam yang berisi pemberian ataupun amal seseorang kepada orang lain berdasar pada su­­ka bersedia, seperti senyampang mengeluarkan har­ta dengan petunjuk mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Namun sedekah swasembada artinya luas, ti­dak seharga mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW menyiarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk reputasi adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran untuk bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, yakni: ‘’Tidak terdapat kebaikan pada kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sumbangan, atau melakukan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian sebab men­cari keridhaan Allah, oleh karena itu kelak Aku akan memberi kepadanya pahala yang raksasa. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Baru se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di silam dan di siang perian secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat ganjaran di bingkai Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak (pula) mereka masygul. ”

  Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, karena ba­la musibah tidak tahu bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus nama buruk sebagaimana tirta me­ma­damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di hari kiamat. Rasulullah SAW berfirman, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia mengendapkan amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya bukan menge­tahui segalanya yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”
  image

  Namun beramal pun pun ada adat cara­nya agar sedekah yang diberikan luar biasa da­pat sebagai amal yang baik. Bersedekah ha­rus atas hasil yang halal, semata perkara / uang yang kita sedekahkan kepada kategori yang menitikberatkan mesti terdiri daripada kinerja yang lulus. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa serta mendatangkan pahala. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kemanjuran kecuali hukuman kerana melepaskan se­­sua­tu yang haram terhadap orang beda.

  Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah infak dengan seikhlas hati, tak mengung­kit, merungut, membidas & menyakiti hati orang-orang yang menerima sedekah soalnya per­bua­tan ini haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah bagian 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang yang menolong dalam kebiasaan sedekahnya se­per­­ti “Batu seput yang terdapat tanah diatasnya, kemu­dian kerikil itu ditimpa hujan lebat. Setelah tahi angin re­da, kerakal itu telah licin dan tiada sedang tanah di atas­nya. Demikian juga dengan orang yang kafir serta riak. Itu gagal menelan satu persembahan pa­ha­la dari apa yang telah diusahakan. Serta ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada sanak kafir. ”

  Terakhir, bantuan untuk menyucikan diri & har­ta. Surah Al-Taubah ayat 103 membuktikan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta mereka un­tuk membersihkan dan menulenkan mereka, dan doakanlah itu. Sesungguhnya doa kau tersebut menjadi kenyamanan hati mereka. Allah Sungguh Mendengar lagi Maha Mengarifi. Ayat tersebut mewakili dua perkara yang utama iaitu kurang lebih yang mesti disedekahkan & sebab dalam bersede­kah. Bantuan bertujuan melenyapkan jiwa serta har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah tidak sekadar meluluskan, amalan itu mempunyai banyak manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. keajaiban sedekah sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang kita beri sedekah, na­mun kepentingan sedekah ini juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan sedekah sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kalian mampu menyampaikan ke­se­nangan & kebahagiaan terhadap pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi terhadap golongan yang betul-betul mencita-citakan bantuan.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!